خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی ممنوع است

خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی ممنوع است

مدیرکل استاندارد استان تهران با اعلام اجرای گشت های نظارتی، گفت:

طبق مقررات، خرید و فروش مصنوعات طلای بدون کد شناسایی یا دارای کد شناسایی ابطال‌شده ممنوع است.