رتبه آخر ایران در میزان توجه دولت‌ها به معیشت مردم!

رتبه آخر ایران در میزان توجه دولت‌ها به معیشت مردم!

🔹موسسه گالوپ از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان است یک پروژه نظرسنجی بین المللی در سال 2020 در مورد میزان توجه دولتمردان به وضعیت رفاه و معیشت مردم برگزار کرد.

🔹این نظر سنجی در 209 کشور جهان صورت گرفت و ایران رتبه 209 را بدست آورد.

🔹طبق این نظر سنجی میزان رفاه و معیشت مردم سوئیس 4.98 از 5 بوده و میزان رفاه معیشت در ایران 0.02 از 5 است.

معیشت مردم