لایحه بودجه سال 99 کل کشور منتشر شد.

براین اساس ماده واحده لایحه بودجه 99 بالغ بر 1988 هزار میلیارد تومان است.
بودجه عمومی 563,829 میلیارد تومان، منابع عمومی 484,596 میلیارد تومان، درآمد اختصاصی دستگاه‌ها 79 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی نیز 1483 هزار میلیارد تومان است.

لایحه بودجه