اینفوگرافیک/بررسی تغییرات ارزش لیر ترکیه طی دو سال اخیر

بررسی روند حرکت لیر از شهریور سال 96 تاکنون حاکی از آن است که بهای این ارز حدود 75 درصد افزایش یافته است.
قیمت لیر در شهریور ماه 96 حدود 1161 تومان بود درحالیکه بهای روز آن به 2030 تومان رسیده است.
بالاترین سطح قیمتی این ارز در بررسی انجام شده، مربوط به اسفند ماه سال گذشته با ارزش 2357 تومان است.

بررسی روند حرکت لیر از شهریور سال 96 تاکنون حاکی از آن است که بهای این ارز حدود 75 درصد افزایش یافته است.

لیر