ربیعی: کشور دچار کسری بودجه است

سخنگوی دولت:

کشور دچار کسری بودجه است و اکنون دوران سرمستی ارزی نیست.

امروز دولت پولی برای توسعه ندارد و بخش خصوصی نیز ضعیف شده است.

کسری