مقایسه قیمت سکه و حداقل دستمزد ماهیانه کارگران از 1358 تا 1399

قدرت خرید سکه

مقایسه قیمت سکه و حداقل دستمزد ماهیانه کارگران از 1358 تا 1399

در سال 58 هر 5.5 ماه 7 سکه
در سال 99 هرماه 5.5 ماه 1 سکه
کاهش قدرت خرید تا یک هفتم❗️