خودروهایی که میتوان با پول «دنا پلاس اتوماتیک» در امارات خرید.

هم قیمت دنا
خودروهایی که میتوان با پول «دنا پلاس اتوماتیک» در امارات خرید.

به انحصار درآوردن صنایع خودورهای داخلی به بهانه حمایت از صنعت داخلی توسط سهامداران رانتخوار که خود در مسئولیت های بالای مملکت هستند، بجای نو آوری فقط به فکر سود حداکثری در قبال ارائه خودرو های بی کیفیت.

وقتی مسئولین یک کشور کاسب شدند در اقتصاد نباید انتظار نو آوری و مردم سالاری داشت. چون کاسب جماعت به فکر سود زیاد است.

+مشکل همین جاست. کاسب را مسئول کردیم!