• قیمت ورق سیاه

   

  قیمت ورق سیاه

  کمترین قیمت ورق سیاه امروز( آخرین بروزرسانی تاریخ: 1398/02/04)

  5700 تومان

  قیمت ورق روس

  ورق ۲ میل روس

  قیمت ورق فولاد مبارکه

  ورق ۳ میل فولاد مبارکه

  ورق ۴ میل فولاد مبارکه

  ورق ۵ میل فولاد مبارکه

  ورق ۶ میل فولاد مبارکه

  ورق ۸ میل فولاد مبارکه

  ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه

  ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه

  ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه

  قیمت ورق اکسین

  ورق ۲۰ میل اکسین

  ورق ۲۵ میل اکسین

  ورق ۳۰ میل اکسین

  قیمت ورق کاویان

  ورق ۲۰ میل کاویان

  ورق ۲۵ میل کاویان

  ورق ۳۰ میل کاویان

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/09

   

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/09

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2890

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2980

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3050

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2680

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2730

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2610

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2560

  ورق 20 میل اکسین

  2580

  ورق 20 میل کاویان

  2500

  ورق25 میل اکسین

  2580

  ورق 25 میل کاویان

   2560

  ورق 30 میل اکسین

  2580

  ورق 30 میل کاویان

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/11

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/11

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2980

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2945

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2640

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2740

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2600

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2600

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2600 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2550

  ورق 20 میل اکسین

  2620

  ورق 20 میل کاویان

  2490

  ورق25 میل اکسین

  2690

  ورق 25 میل کاویان

   2670

  ورق 30 میل اکسین

  2660

  ورق 30 میل کاویان

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/19

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/19

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2945

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2650

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2770

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2630

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2630

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2650 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2600

  ورق 20 میل اکسین

  2790

  ورق 20 میل کاویان

  2700

  ورق25 میل اکسین

  2790

  ورق 25 میل کاویان

   2700

  ورق 30 میل اکسین

  2790

  ورق 30 میل کاویان

  2700 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/24

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/24

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2945

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2680

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2810

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2680

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2680

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2700 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2650

  ورق 20 میل اکسین

  2790

  ورق 20 میل کاویان

  2700

  ورق25 میل اکسین

  2790

  ورق 25 میل کاویان

   2740

  ورق 30 میل اکسین

  2790

  ورق 30 میل کاویان

  2710 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/25

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/25

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2945

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2680

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2810

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2680

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2680

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2700 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2650

  ورق 20 میل اکسین

  2790

  ورق 20 میل کاویان

  2700

  ورق25 میل اکسین

  2790

  ورق 25 میل کاویان

   2740

  ورق 30 میل اکسین

  2790

  ورق 30 میل کاویان

  2710 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/03

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/03

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3020

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2960

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2960

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2860

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2700

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2700

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2720 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2700

  ورق 20 میل اکسین

  2840

  ورق 20 میل کاویان

  2790

  ورق25 میل اکسین

  2885

  ورق 25 میل کاویان

   2810

  ورق 30 میل اکسین

  2895

  ورق 30 میل کاویان

  282

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/06

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/06

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2970

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2870

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2700

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2700

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2720 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2840

  ورق 20 میل کاویان

  2790

  ورق25 میل اکسین

  2885

  ورق 25 میل کاویان

   2810

  ورق 30 میل اکسین

  2895

  ورق 30 میل کاویان

  282

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/07

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/07

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2970

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2870

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2700

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2700

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2720 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2840

  ورق 20 میل کاویان

  2790

  ورق25 میل اکسین

  2885

  ورق 25 میل کاویان

   2810

  ورق 30 میل اکسین

  2895

  ورق 30 میل کاویان

  282

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/08

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/08

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3020

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2920

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2870

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2780

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2780

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2795 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2765

  ورق 20 میل اکسین

  2870

  ورق 20 میل کاویان

  2860

  ورق25 میل اکسین

  2885

  ورق 25 میل کاویان

   2860

  ورق 30 میل اکسین

  2895

  ورق 30 میل کاویان

  282

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/09

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/09

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3020

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2960

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2900

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2730

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2730

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2770 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2730

  ورق 20 میل اکسین

  2880

  ورق 20 میل کاویان

  2830

  ورق25 میل اکسین

  2885

  ورق 25 میل کاویان

   2830

  ورق 30 میل اکسین

  2885

  ورق 30 میل کاویان

  2800 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/10

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/10

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3020

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2960

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2900

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2730

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2730

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2770 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2730

  ورق 20 میل اکسین

  2880

  ورق 20 میل کاویان

  2830

  ورق25 میل اکسین

  2885

  ورق 25 میل کاویان

   2830

  ورق 30 میل اکسین

  2885

  ورق 30 میل کاویان

  2800 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/12

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/12

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3060

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2960

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2960

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2800

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2720

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2720

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2760 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2720

  ورق 20 میل اکسین

  2880

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2910

  ورق 25 میل کاویان

   2810

  ورق 30 میل اکسین

  2885

  ورق 30 میل کاویان

  2800 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/13

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/13

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3060

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2800

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2720

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2720

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2760 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2720

  ورق 20 میل اکسین

  2880

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2910

  ورق 25 میل کاویان

   2810

  ورق 30 میل اکسین

  2885

  ورق 30 میل کاویان

  2800 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/15

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/15

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  3060

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2880

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2700

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2700

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2730 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2700

  ورق 20 میل اکسین

  2830

  ورق 20 میل کاویان

  2780

  ورق25 میل اکسین

  2840

  ورق 25 میل کاویان

   2790

  ورق 30 میل اکسین

  2840

  ورق 30 میل کاویان

  2790 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/19

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/19

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2710

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2710

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2730 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2845

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2915

  ورق 25 میل کاویان

   2820

  ورق 30 میل اکسین

  2830

  ورق 30 میل کاویان

  2845 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/20

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/20

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2710

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2710

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2730 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2845

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2915

  ورق 25 میل کاویان

   2820

  ورق 30 میل اکسین

  2830

  ورق 30 میل کاویان

  2845 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/23

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/23

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2710

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2710

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2730 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2845

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2915

  ورق 25 میل کاویان

   2820

  ورق 30 میل اکسین

  2830

  ورق 30 میل کاویان

  2845 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/24

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/24

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2710

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2710

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2730 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2845

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2915

  ورق 25 میل کاویان

   2820

  ورق 30 میل اکسین

  2830

  ورق 30 میل کاویان

  2845 

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/12/26

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/12/26

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2910

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2950

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2940

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2750

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2890

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2710

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2710

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2730 

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2690

  ورق 20 میل اکسین

  2845

  ورق 20 میل کاویان

  2810

  ورق25 میل اکسین

  2915

  ورق 25 میل کاویان

   2820

  ورق 30 میل اکسین

  2830

  ورق 30 میل کاویان

  2845 

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162