• قیمت ورق سیاه مورخ1396/05/28

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/05/28

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3030
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2700
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2700
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2700
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2550
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2550
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2550
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2550
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2570
  ورق 20 میل اکسین 2540
  ورق 20 میل کاویان 2540
  ورق25 میل اکسین 2540
  ورق 25 میل کاویان 2540
  ورق 30 میل اکسین 2540
  ورق 30 میل کاویان 2540

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/05/29

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/05/29

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3030
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2700
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2700
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2700
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2550
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2550
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2550
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2550
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2570
  ورق 20 میل اکسین 2540
  ورق 20 میل کاویان 2540
  ورق25 میل اکسین 2540
  ورق 25 میل کاویان 2540
  ورق 30 میل اکسین 2540
  ورق 30 میل کاویان 2540

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/19

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/19

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2950
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2745
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2754
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2505
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2370
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/20

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/20

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2950
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2745
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2754
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2505
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2370
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/22

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/22

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2950
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2745
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2754
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2505
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2505
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2370
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/23

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/23

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3060
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2770
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2770
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2770
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2500
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2360
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/24

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/24

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3060
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2770
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2770
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2770
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2500
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2360
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/25

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/25

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2890
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2480
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2360
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/26

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/26

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2890
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2480
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2360
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/27

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/27

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2890
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2480
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2360
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/29

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/29

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2890
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2480
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 20 میل اکسین 2450
  ورق 20 میل کاویان 2425
  ورق25 میل اکسین 2360
  ورق 25 میل کاویان 2505
  ورق 30 میل اکسین 2370
  ورق 30 میل کاویان 2400

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/07/30

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/07/29

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3050
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2740
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2750
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2460
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2440
  ورق 20 میل اکسین 2420
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/01

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/01

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2455
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2465
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2465
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2465
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2445
  ورق 20 میل اکسین 2420
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/02

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/02

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2455
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2465
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2465
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2465
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2445
  ورق 20 میل اکسین 2420
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/03

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/03

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3090
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2490
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2460
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2490
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 20 میل اکسین 2410
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/04

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/04

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3090
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2490
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2460
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2490
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 20 میل اکسین 2410
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/06

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/06

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3070
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2460
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2490
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 20 میل اکسین 2410
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/07

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/07

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3080
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2780
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2460
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2490
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 20 میل اکسین 2410
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2340
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/08

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/08

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3680
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2390
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/09

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/09

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3680
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2390
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162