• قیمت ورق سیاه مورخ 1396/09/12

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/09/12

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2975
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2885
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2955
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2785
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2440
  ورق 20 میل اکسین 2430
  ورق 20 میل کاویان 2350
  ورق25 میل اکسین 2390
  ورق 25 میل کاویان 2320
  ورق 30 میل اکسین 2390
  ورق 30 میل کاویان 2370
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/13

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/13

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2440
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2275
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2220
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 20 میل اکسین 2255
  ورق 20 میل کاویان 2305
  ورق25 میل اکسین 2255
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2275

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/14

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/14

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2520
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2350
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2280
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2310
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 20 میل اکسین 2310
  ورق 20 میل کاویان 2240
  ورق25 میل اکسین 2330
  ورق 25 میل کاویان 2240
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2250

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/15

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/15

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2520
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2350
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2280
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2310
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 20 میل اکسین 2310
  ورق 20 میل کاویان 2240
  ورق25 میل اکسین 2330
  ورق 25 میل کاویان 2240
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2250

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/17

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/17

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2520
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2350
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2270
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2260
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2270
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 20 میل اکسین 2310
  ورق 20 میل کاویان 2240
  ورق25 میل اکسین 2290
  ورق 25 میل کاویان 2240
  ورق 30 میل اکسین 2335
  ورق 30 میل کاویان 2310
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/18

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/18

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2520
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2350
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2270
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2260
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2270
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 20 میل اکسین 2310
  ورق 20 میل کاویان 2240
  ورق25 میل اکسین 2290
  ورق 25 میل کاویان 2240
  ورق 30 میل اکسین 2335
  ورق 30 میل کاویان 2310

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/19

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/19

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2520
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2350
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2320
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2270
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2260
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2270
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2290
  ورق 20 میل اکسین 2310
  ورق 20 میل کاویان 2240
  ورق25 میل اکسین 2290
  ورق 25 میل کاویان 2240
  ورق 30 میل اکسین 2335
  ورق 30 میل کاویان 2310

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/20

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/20

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2270
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/21

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/21

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2270
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/22

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/22

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2270
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/23

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/23

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2770
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/24

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/24

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2770
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/25

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/25

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2770
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/26

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/26

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2770
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/27

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/27

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2770
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/28

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/28

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2770
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2430
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2430
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2390
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/04/31

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/31

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2750
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2370
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2370
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2380
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2370
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 20 میل اکسین 2350
  ورق 20 میل کاویان 2350
  ورق25 میل اکسین 2350
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/05/01

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/05/01

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2270
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2380
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2370
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2380
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2370
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 20 میل اکسین 2350
  ورق 20 میل کاویان 2350
  ورق25 میل اکسین 2350
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/05/02

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/05/02

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2750
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2380
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2370
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2380
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2370
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2420
  ورق 20 میل اکسین 2350
  ورق 20 میل کاویان 2350
  ورق25 میل اکسین 2350
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/05/03

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/05/03

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2750
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2460
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2330
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2330
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2350
  ورق 20 میل اکسین 2320
  ورق 20 میل کاویان 2330
  ورق25 میل اکسین 2320
  ورق 25 میل کاویان 2330
  ورق 30 میل اکسین  
  ورق 30 میل کاویان  

   

   

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162