• قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/18

   

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/18

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2210
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2245
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2245
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2160
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2160
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2175
  ورق 20 میل اکسین 2180
  ورق 20 میل کاویان 2230
  ورق25 میل اکسین 2180
  ورق 25 میل کاویان 2230
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/20

   

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/20

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2225
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2160
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2160
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 20 میل اکسین 2180
  ورق 20 میل کاویان 2230
  ورق25 میل اکسین 2180
  ورق 25 میل کاویان 2230
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/21

   

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/21

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2225
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2160
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2160
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 20 میل اکسین 2180
  ورق 20 میل کاویان 2230
  ورق25 میل اکسین 2180
  ورق 25 میل کاویان 2230
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/23

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/23

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2225
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2180
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2190
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2190
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 20 میل اکسین 2220
  ورق 20 میل کاویان 2200
  ورق25 میل اکسین 2220
  ورق 25 میل کاویان 2200
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/24

   

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/24

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2225
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2180
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2190
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 20 میل اکسین 2220
  ورق 20 میل کاویان 2200
  ورق25 میل اکسین 2220
  ورق 25 میل کاویان 2200
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/25

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/25

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2225
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2180
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2190
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 20 میل اکسین 2220
  ورق 20 میل کاویان 2200
  ورق25 میل اکسین 2220
  ورق 25 میل کاویان 2200
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/27

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/27

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2200
  ورق 3 میل فولاد مبارکه  
  ورق 4 میل فولاد مبارکه  
  ورق 5 میل فولاد مبارکه  
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2180
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2190
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2230
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2210
  ورق 30 میل اکسین 2200
  ورق 30 میل کاویان  
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/28

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/28

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2200
  ورق 3 میل فولاد مبارکه  
  ورق 4 میل فولاد مبارکه  
  ورق 5 میل فولاد مبارکه  
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2200
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2180
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2190
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2230
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2210
  ورق 30 میل اکسین 2200
  ورق 30 میل کاویان  
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/29

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/29

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2225
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2180
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2160
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2160
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2170
  ورق 20 میل اکسین 2180
  ورق 20 میل کاویان 2230
  ورق25 میل اکسین 2180
  ورق 25 میل کاویان 2230
  ورق 30 میل اکسین 2280
  ورق 30 میل کاویان 2280
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/30

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/30

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/03/31

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/03/31

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/01

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/01

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/03

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/03

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/04

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/04

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/07

   

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/07

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/08

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/08

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2310
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2260
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2230
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2210
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 20 میل اکسین  
  ورق 20 میل کاویان 2265
  ورق25 میل اکسین  
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان  

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/10

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/10

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2440
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2275
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2220
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 20 میل اکسین 2255
  ورق 20 میل کاویان 2305
  ورق25 میل اکسین 2255
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2275

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/11

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/11

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2440
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2275
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2220
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 20 میل اکسین 2255
  ورق 20 میل کاویان 2305
  ورق25 میل اکسین 2255
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2275
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/04/12

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/04/12

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2440
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2300
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2275
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2265
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2220
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2220
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2230
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2250
  ورق 20 میل اکسین 2255
  ورق 20 میل کاویان 2305
  ورق25 میل اکسین 2255
  ورق 25 میل کاویان 2285
  ورق 30 میل اکسین 2310
  ورق 30 میل کاویان 2275

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ 1396/09/11

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/09/11

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 2S980
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2950
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2950
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2950
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2500
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2420
  ورق 20 میل کاویان 2360
  ورق25 میل اکسین 2390
  ورق 25 میل کاویان 2340
  ورق 30 میل اکسین 2390
  ورق 30 میل کاویان 2370
   

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162