• قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/23

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/23

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3100
  ورق گالوانیزه 70 رول 3040
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2990
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/24

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/24

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3030
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/25

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/25

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/27

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/27

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/28

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/28

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/29

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/29   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3140
  ورق گالوانیزه 60 رول 3100
  ورق گالوانیزه 70 رول 3040
  ورق گالوانیزه 80 رول 2990
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2990
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 3000
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/30

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/30   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 31200
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/03/31

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/03/31   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/01

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/01   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/03

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/03   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/04

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/04   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/07

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/07   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/08

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/08   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3120
  ورق گالوانیزه 60 رول 3080
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2960
   ورق گالوانیزه 1 رول 2970
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 2950
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2970

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/10

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/10   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3140
  ورق گالوانیزه 60 رول 3100
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2970
   ورق گالوانیزه 1 رول 2990
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3000
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2980

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/11

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/11   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3140
  ورق گالوانیزه 60 رول 3100
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2970
   ورق گالوانیزه 1 رول 2990
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3000
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2980

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/04/12

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/12   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3140
  ورق گالوانیزه 60 رول 3100
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2970
   ورق گالوانیزه 1 رول 2990
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3000
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2980

   

   
 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/09/11

  قیمت ورق گالوانیزه

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/09/11   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3940
  ورق گالوانیزه 50 رول 3760
  ورق گالوانیزه 60 رول 3710
  ورق گالوانیزه 70 رول 3600
  ورق گالوانیزه 80 رول 3580
  ورق گالوانیزه 90 رول 3570
   ورق گالوانیزه 1 رول 3500
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3670
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 3660
  ورق گالوانیزه 2 رول 3900

   

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1396/09/12

  قیمت ورق گالوانیزه

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/09/12   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3940
  ورق گالوانیزه 50 رول 3760
  ورق گالوانیزه 60 رول 3680
  ورق گالوانیزه 70 رول 3600
  ورق گالوانیزه 80 رول 3580
  ورق گالوانیزه 90 رول 3570
   ورق گالوانیزه 1 رول 3600
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3670
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 3660
  ورق گالوانیزه 2 رول 3900

   

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ1396/04/13

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/13   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول 3160
  ورق گالوانیزه 50 رول 3140
  ورق گالوانیزه 60 رول 3100
  ورق گالوانیزه 70 رول 3000
  ورق گالوانیزه 80 رول 2960
  ورق گالوانیزه 90 رول 2970
   ورق گالوانیزه 1 رول 2990
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3000
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 2960
  ورق گالوانیزه 2 رول 2980

   

   

 • قیمت ورق گالوانیزه مورخ1396/04/14

   

  قیمت ورق گالوانیزه

  مورخ 1396/04/14   

  سایز قیمت (تومان)
  ورق گالوانیزه 40 رول  
  ورق گالوانیزه 50 رول 3180
  ورق گالوانیزه 60 رول 3140
  ورق گالوانیزه 70 رول 3020
  ورق گالوانیزه 80 رول 3000
  ورق گالوانیزه 90 رول 3010
   ورق گالوانیزه 1 رول 3010
  ورق گالوانیزه 1.25 رول 3010
  ورق گالوانیزه 1.5 رول 3040
  ورق گالوانیزه 2 رول 3030

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162