• قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/10

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/10

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3080
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2390
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/11

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/11

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3060
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2390
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/13

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/13

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3050
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2380
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/14

    قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/14

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3050
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2380
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/15

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/15

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3050
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2480
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2380
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390
   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/16

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/16

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3050
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2380
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/08/17

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ 1396/08/17

  سایز قیمت (تومان)
  ورق 2 میل روس 3050
  ورق 3 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 4 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 5 میل فولاد مبارکه 2830
  ورق 6 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 8 میل فولاد مبارکه 2450
   ورق 10 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 12 میل فولاد مبارکه 2470
  ورق 15 میل فولاد مبارکه 2450
  ورق 20 میل اکسین 2380
  ورق 20 میل کاویان 2390
  ورق25 میل اکسین 2310
  ورق 25 میل کاویان 2350
  ورق 30 میل اکسین 2290
  ورق 30 میل کاویان 2390
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/09/13

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ13/09/1396

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2975

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2885

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2955

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2785

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2570

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2450

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2450

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2440

  ورق 20 میل اکسین

  2430

  ورق 20 میل کاویان

  2350

  ورق25 میل اکسین

  2390

  ورق 25 میل کاویان

  2320

  ورق 30 میل اکسین

  2390

  ورق 30 میل کاویان

  2370

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/09/14

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ14/09/1396

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2975

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2885

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  2955

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2785

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2570

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2440

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2440

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2450

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2440

  ورق 20 میل اکسین

  2430

  ورق 20 میل کاویان

  2350

  ورق25 میل اکسین

  2390

  ورق 25 میل کاویان

  2320

  ورق 30 میل اکسین

  2390

  ورق 30 میل کاویان

  2370

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/23

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/23

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2500

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/24

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/24

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2430

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/25

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/25

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2500

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/26

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/26

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2500

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/27

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/27

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2500

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

   
 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/28

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/28

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2500

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/10/30

   

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/10/30

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2840

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2850

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3020

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2610

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2510

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2500

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2520

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2460

  ورق 20 میل اکسین

  2500

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2500

  ورق 25 میل کاویان

   

  ورق 30 میل اکسین

  2500

  ورق 30 میل کاویان

   

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/01

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/01

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2835

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2925

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2620

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2660

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2550

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2550

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2560

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2480

  ورق 20 میل اکسین

  2510

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2530

  ورق 25 میل کاویان

   2420

  ورق 30 میل اکسین

  2510

  ورق 30 میل کاویان

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/02

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/02

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2835

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2925

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2620

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2660

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2550

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2550

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2560

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2480

  ورق 20 میل اکسین

  2510

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2530

  ورق 25 میل کاویان

   2420

  ورق 30 میل اکسین

  2510

  ورق 30 میل کاویان

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/03

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/03

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2835

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2925

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3025

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2620

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2660

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2550

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2550

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2560

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2480

  ورق 20 میل اکسین

  2510

  ورق 20 میل کاویان

  2430

  ورق25 میل اکسین

  2530

  ورق 25 میل کاویان

   2420

  ورق 30 میل اکسین

  2510

  ورق 30 میل کاویان

   

 • قیمت ورق سیاه مورخ1396/11/04

  قیمت ورق سیاه

  قیمت ورق سیاه

  مورخ1396/11/04

  سایز

  قیمت (تومان)

  ورق 2 میل روس

  2890

  ورق 3 میل فولاد مبارکه

  2980

  ورق 4 میل فولاد مبارکه

  3050

  ورق 5 میل فولاد مبارکه

  2680

  ورق 6 میل فولاد مبارکه

  2730

  ورق 8 میل فولاد مبارکه

  2620

   ورق 10 میل فولاد مبارکه

  2620

  ورق 12 میل فولاد مبارکه

  2620

  ورق 15 میل فولاد مبارکه

  2570

  ورق 20 میل اکسین

  2590

  ورق 20 میل کاویان

  2510

  ورق25 میل اکسین

  2590

  ورق 25 میل کاویان

   2570

  ورق 30 میل اکسین

  2590

  ورق 30 میل کاویان

   

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162