قیمت پراید در 10 سال

🎥 «خداحافظ پراید!!»

🚗بررسی قیمت پراید 131 طی ده سال گذشته در بازار

دلار تهران  23,450 تا 23,470