صندوق بین‌المللی پول: جنگ تجاری رشد اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

صندوق بین المللی پول هشدار داد جنگ تجاری چین و آمریکا رشد اقتصاد جهان را در 2019 به پایین ترین حد از زمان بحران مالی 2008 و 2009 می‌رساند.

صندوق پول